1:57 pm - วันอาทิตย์ มกราคม 6, 9399

สมัครงานราชการ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

PART TIME

สมัครงานราชการ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้สนใจงานราชการ รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มกราคม 2556 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

สมัครงานราชการ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

สมัครงานราชการ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดงานราชการ
ตำแหน่งงาน นักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (8) 7 – 3731 สังกัดโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์

เงินเดือน 11,330 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- ปฏิบัติงานโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

ข้อกำหนดภาระงาน

1. งานการเงินด้านตรวจจ่าย

- ตรวจเอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง

- บันทึกกันเงินในทะเบียนคุมรายได้ / เอกสารกันเงิน

- ตรวจความถูกต้องของเอกสารหลักฐานขอเบิกเงิน และตรวจรายงานอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้างและเบิกจ่ายเงินตามเอกสารหลักฐาน

- จัดทำใบสำคัญจ่ายเงินพร้อมบันทึกในสมุดคุมสำคัญจ่ายเงิน

- คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- บันทึกในสมุดคุมใบสำคัญหลักฐานขอเบิกเงิน

- เขียนเช็คสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการฯ ให้กับบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า บุคคลธรรมดา

- จ่ายเช็คค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการฯ ให้กับเจ้าหนี้

- จ่ายเงินสดค่าตอบแทนต่างๆ ให้กับโครงการฯ

- ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน

- ตรวจสอบความถูกต้องของใบนำส่งรายได้

- จัดทำรายการโอนเงินเดือนในโปรแกรมเงินเดือน นำส่งธนาคาร

- ติดต่อธนาคารและสหกรณ์เพื่อฝาก ถอนเงิน และอื่นๆ

- จัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อส่งให้กองคลังโอนเงินเข้าบัญชีโครงการฯ

- งานตรวจสอบและรายงานยอดคงเหลือ (ถ้ามี)

- จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปีให้กับแพทย์ ผู้อำนวยการ พนักงาน เพื่อยื่นภาษีประจำปี

- พิมพ์บันทึกข้อความขออนุมัติต่างๆ เช่น อนุมัติจ้าง , เงินยืม , สรุปสต๊อคยา

2. งานอื่นๆ

- จัดเก็บเอกสารโครงการฯ ให้เป็นหมวดหมู่ ทั้งใบสำคัญจ่ายและใบเสร็จรับเงิน

- ตอบปัญหาและให้คำแนะนำต่างๆ

- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อดำเนินการติดตามในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- รายงานและปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร

- สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) ณ งานบริหารและธุรการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3739-5415-5 ต่อ 60224 , 60225

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน

คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

Filed in: งานราชการ